Konsultacje telefoniczne  z nauczycielem   -  w każdy

 

RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie. Przelewamy na konto Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 29 8863 0009 2000 0022 7579 0001

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko dziecka, grupa, dopisek - składka Rada Rodziców.

 

 

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie (np. poprzez grupę na Whatsapp).

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ DLA GR V

I.WSPOMINAMY WAKACJE, WITAMY KOLEGÓW Z PRZEDSZKOLA
Dziecko:
- w oparciu o własne przeżycia i doświadczenia potrafi wyjaśnić co oznacza słowo ,,wakacje”,
-wypowiada się zdaniami prostymi lub rozwiniętymi nt ,,jak spędziłem wakacje”
-potrafi rozwiązać zagadki pantomimiczne i opisowe związane z czynnościami i przedmiotami niezbędnymi podczas wakacji
-gromadzi pamiątki związane z własnymi wakacjami i wyjaśnia ich pochodzenie
-przelicza z użyciem liczebników głównych skarby z wakacji i segreguje je wg rodzajów
- maluje postać ludzką z użyciem farb plakatowych zachowując wszystkie części ciała w pracy nt ,,moje wakacje”
- dokładnie zapełnia płaszczyzny konturu w czasie pracy z kolorowanką ,,wakacje”
- akceptuje i zaprasza do zabawy nowych kolegów, zapamiętuje ich imiona
-chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i zabawach ze śpiewem z cała grupą
- sprawnie reaguje na sygnały dźwiękowe podczas zabawy muzycznej
- potrafi współpracować w ćwiczeniach i zabawach ruchowych z użyciem chusty animacyjnej, cierpliwie oczekuje na swoją kolej
- przypomina zasady segregacji odpadów, uczestniczy w zbiórce surowców wtórnych

II.BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
Dziecko:
- zna i przestrzega podstawowych znaków i przepisów dotyczących bezpieczeństwa na drodze
-wypowiada się zdaniami na temat zasad obowiązujących podczas poruszania się przy ulicy na podstawie historyjki obrazkowej ,,Rowerzyści”
- uczestniczy aktywnie w zabawie naśladowczej z rekwizytami,, przejście uliczne”, potrafi ocenić dobre i złe decyzje
-podczas oglądania filmu edukacyjnego aktywnie obserwuje i komentuje zachowania pieszych i kierowców
- samodzielnie potrafi zaśpiewać piosenkę,, Zielone swiatło”, reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki w zabawie rytmicznej i słuchowej z klockami( MDS)
- z samodzielnie wyciętych elementów geometrycznych komponuje pojazdy wyobrażone lub zapamiętane, nakleja je na kartkę z zachowaniem umiarkowania w używaniu kleju
- z materiałów odpadowych-rolek- wykonuje ekologiczne pojazdy, realizuje własne pomysły lub realizuje podsunięte przez nauczyciela

-w zabawie z cyfrą 1 utrwala jej obraz, kreśli ją po śladzie i samodzielnie, dokonuje prostych operacji matematycznych
- w oparciu o zabawę dydaktyczną ,,pojazdy” doskonali przeliczanie z użyciem liczebników głównych w zakresie 10,utrwala znajomość kolorów podstawowych i pochodnych
-chętnie uczestniczy w ćwiczeniach z wykorzystaniem sprzętu na podwórku przedszkolnym
III JESIENNE DYWANY

Dziecko:

- w oparciu o utwór M. Strzałkowskiej ,,Drzewo” i barwne ilustracje   rozpoznaje niektóre gatunki: dąb, kasztanowiec, jarzębina, sosna , wskazuje części drzewa , odróżnia iglaste od liściastych, obmysla inscenizację ruchową

-tworzy zbiory poprzez klasyfikowanie liści i przelicza ich elementy liczebnikami głównymi

- uczestniczy w zabawie badawczej z liściem- sprawdza co dzieje się z nim podczas dmuchania, opadania, zwijania, składania, zanurzania w wodzie, ogląda jego strukturę pod lupą

- podczas urodzin literki poznaje obraz Oo, odróżnia ją od innych liter, rozpoznaje w sylabach i wyrazach

-słucha uważnie piosenki ,,posypały się listeczki….’’ tworzy akompaniament gazetowy i logopedyczny na zgłoskach sza-sza, szu-szu, szy-szy, szi-szi

-uczestniczy w zabawach w ogrodzie przedszkolnym ,obserwuje kolorowe liście w różnych kształtach

-tworzy kalkomanię z liści doskonaląc płynność ruchów ręki

- z elementów papierowych i liści układa i wykleja zwierzątka

-uczestniczy w opowieści ruchowej z elementami metody W. Sherbourne,, Jesienny spacer po lesie”
-w zabawie z cyfrą 2 dokonuje różnorodnych operacji z jej zastosowaniem

-doskonali ogólną sprawność ruchową w zabawach ruchowych naśladowczych
- podczas zabaw na podwórku przedszkolnym przestrzega przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny, potrafi bezpiecznie i bezkonfliktowo bawić się w dużej grupie

- uczestniczy w opowieści ruchowej z elementami met W. Sherborne pt,, wycieczka w poszukiwaniu śladów jesieni” uruchami wyobraźnię i pomysłowość, wykonuje ćwiczenia dużych grup mięśni

-,,piłki”- uczestniczy w zabawie oddechowo-ruchowej, ćwiczy rzuty do celu

IV.WIZYTA W SADZIE

Dziecko:
-podczas wirtualnej wycieczki do sadu poznaje różnorodne drzewa owocowe, potrafi je odróżnić dzięki wnikliwej obserwacji
- z uwagą słucha opowiadania ,,Wizyta w sadzie”, buduje zdania, przelicza ilość wyrazów
-w zabawie integrującej „ owoce”   utrwala wiadomości dotyczące ich wyglądu i wartości odżywczych
- w zabawie dramowej „ co to za owoc” rozpoznaje je dzięki różnorodnym zmysłom ( smak, węch, dotyk).
-podczas urodzin litery Aa poznaje jej obraz graficzny, wyróżnia ją wśród innych liter w sylabach i wyrazach
- w zabawie dydaktycznej ,,Kompoty” dokonuje analizy słuchowej wyrazów, prawidłowo wysłuchuje i wskazuje miejsce litery a
- podczas rozwiązywania zagadek słuchowych rozpoznaje nazwy owoców na podstawie pierwszej głoski, sylaby, dokonują syntezy słuchowej wyrazów podzielonych na sylaby
-   w zabawie badawczej,, co kryje wnętrze owocu” poznaje jego budowę wewnętrzną: skórka, miąższ, pestka, potrafią wskazać te części ,
-w zabawie matematycznej z wykorzystaniem tablicy edukacyjnej poznaje obraz cyfry 3, potrafi dokonywać operacji z jej użyciem
- dostrzega różnice w wielkości owoców , prawidłowo posługuje się określeniami :duży- większy, mały- mniejszy podczas gry matematycznej „ zbieramy owoce”
- umiejętnie nabiera farbę na pędzel, rozprowadza ją na wybranej powierzchni w czasie malowania nt. „ owoce”; dba o estetykę miejsca pracy
-
z wykonanej przez siebie masy solnej formuje przestrzenne jabłuszka i gruszki , wypełnia wnętrze folią aluminiową,
-doskonali płynność ruchów ręki w ćwiczeniach graficznych ,,połącz kropki”, rysowaniu równoczesnym
-uczestniczy w sadzeniu cebulek kwiatowych na przedszkolnej rabacie , obserwuje zachodzące zmiany
- czerpie radość z możliwości swobodnego ruchu w opowieści ruchowej ,, jeżyk w sadzie”.