Wypełniony w wersji elektronicznej wniosek

www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl 

i wydrukowany wraz z załącznikami,

składany jest w przedszkolu pierwszego wyboru

do dnia 25 marca 2016 do godz. 15-ej

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego

do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2016-2017

 

Burmistrz Brzegu zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MEN z 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu, i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz.1942) podaje do publicznej wiadomości terminy związane z naborem do przedszkola. W przypadku gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami przedstawiam harmonogram przeprowadzenia naboru uzupełniającego.

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola                 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2016 godz.8.00

25.03.2016 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających                 spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2016 godz.8.00

31.03.2016 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2016 godz.8.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2016 godz.8.00

02.05.2016 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

05.05.2016 godz.8.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

09.05.2016 godz.8.00

13.05.2016 godz.15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających                 spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

09.05.2016 godz. 8.00

18.05.2016 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.06.2016 godz.8.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.06.2016 godz.8.00

06.06.2016 godz.15.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

08.06.2016 godz.15.00

 

 

 

 

Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2016-2017

Burmistrz Brzegu, zgodnie z art. 20 c ust. 3 - 6 ustawy o systemie oświaty oraz z § 1 i 2 Uchwały Nr V/25/15 Rady Miejskiej Brzegu z 27 II 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,         podaje do publicznej wiadomości kryteria do przedszkoli, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016-2017 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,

a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Kryteria podstawowe w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg:

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej

dzieci)

100

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2.

Kandydat , wobec którego orzeczono niepełnosprawność

100

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

 

3.

Kandydat, którego jeden z rodziców jest niepełnosprawny

100

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzica kandydata                 lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

 

4.

Kandydat, którego obydwoje rodziców są niepełnosprawni

100

Orzeczenie o niepełnosprawności rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

 

5.

Kandydat, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne

100

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata                 lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

 

6.

Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub

samotnego ojca

100

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację rodziców kandydata lub akt zgonu jednego z rodziców kandydata oraz                 oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

7.

Kandydat objęty pieczą zastępczą

100

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg:

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji lub kandyduje do tego samego przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja

32 punkty

Oświadczenie rodziców o kontynuacji rodzeństwa kandydata pobytu we wskazanym przedszkolu

2.

Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym

16 punktów

Oświadczenie rodziców kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki

 

3.

Kandydat rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci do lat 6

8 punktów

Oświadczenie rodziców kandydata o wielodzietności rodziny dziecka

 

4.

Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/ studiuje/ uczy się w trybie dziennym

4 punkty

Oświadczenie rodziców kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki

 

5.

Kandydat z rodziny znajdującej się pod opieką MOPS w Brzegu

2 punkty

Oświadczenie rodziców kandydata o objęciu rodziny opieką MOPS w Brzegu

 

6.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok na który prowadzona jest rekrutacja uczęszczał do żłobka

1 punkt

Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu dziecka do żłobka w roku szkolnym poprzedzający rok na który prowadzona jest rekrutacja