Projekt Aktywny Kreatywny Maluch

      Cały rok szkolny 2017/2018 realizowany był w naszym przedszkolu projekt unijny Aktywny Kreatywny Maluch. Projekt trwa do grudnia 2018. W jego ramach nauczyciele pracujący w przedszkolu realizują zajęcia z języka angielskiego, muzykoterapię i zajęcia teatralne. Przyjeżdża też pani, która prowadzi dogoterapię.

Celem tego projektu jest wszechstronny rozwój dzieci, umuzykalnienie, poszerzenie wiedzy o teatrze, zabawy teatralne, muzyczne, oswojenie z psim przyjacielem, przełamanie barier przed kontaktem ze zwierzęciem. Staramy się pracować nad rozwijaniem wrażliwości dzieci, uwrażliwieniem na muzykę i sztukę. Często podczas tych zajęć skupiamy się nad ujawnieniem i rozładowaniem emocji i napięć dzieci. Rozwijamy wyobraźnię oraz zamiłowanie literackie. Dzięki tym zajęciom przedszkolaki poznają swoje możliwości i wzmacniają poczucie własnej wartości. W ramach nauki języka angielskiego uczymy się nowych słówek, piosenek, rymowanek, zabaw ruchowych i tańców. Dzieci osłuchują się z melodią języka podczas czytania i analizowania krótkich bajek i historyjek.

Głównie koncentrujemy się na tym, aby dzieci dobrze czuły się i czerpały radość z proponowanych zajęć, bo ważne, aby w wieku przedszkolnym mogły się bawić. Staramy się podczas zabaw korzystać z ich kreatywności i pomysłów, co z pewnością cieszy dzieci i zachęca je do udziału w zajęciach.    (J.Dolla- Morawiak, M.Duszeńko)

  

 

Podsumowanie projektu unijnego „Aktywny Kreatywny Maluch”

W grudniu zakończyliśmy w naszym przedszkolu realizację projektu unijnego, który obejmował wszystkie dzieci przebywające w placówce. Projekt realizowany był cały rok szkolny 2017/2018 oraz I półrocze 2018/2019. W ramach „Aktywnego Kreatywnego Malucha dzieci uczestniczyły w zajęciach z muzykoterapii, dogoterapii, zajęć teatralnych i języka angielskiego. Zajęcia były prowadzone systematycznie i równomiernie we wszystkich grupach wiekowych z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci.

Nauczanie języka angielskiego miało na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Wspomagało rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażało dziecko do pracy w grupie, rozwijało wrażliwość dziecka.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu koncentruje się głównie na nauczaniu tylko dwóch sprawności. Są nimi słuchanie i mówienie.

W zakresie umiejętności słuchania, oswajałam dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowałam poprawną wymowę i intonację.

Rozwijanie sprawności mówienia zaś polegało na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych.

Najistotniejszym celem zajęć językowych prowadzonych w ramach projektu było tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym. W ramach rozbudzenia tych zainteresowań często czytaliśmy i oglądaliśmy proste książeczki, próbowaliśmy je wspólnie tłumaczyć, graliśmy w gry, uczyliśmy się rymowanek, piosenek i wierszyków. Dzieci słuchały i mówiły.

Zajęcia teatralne miały na celu przede wszystkim rozwijać i stymulować sferę emocjonalną dzieci- ich zdolność odczuwania i postrzegania świata. Zabawy w teatr wywierają bowiem duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy. Daje dzieciom wiele satysfakcji.

Często dzieci brały udział w odtwarzaniu treści utworu. To skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć teatralnych dziecko dowiaduje się też, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogaca swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.

Dziecko w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się z przedstawionymi przez siebie postaciami, przeżywa i wczuwa się w sytuację bohatera, uczestniczy w jego przygodach, smutkach i radościach.

           Zabawa teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję.

Oprócz zajęć teatralnych w ramach projektu dzieci miały możliwość dwa razy uczestniczyć w przedstawieniach Teatru „Akademia Wyobraźni”. Obejrzały spektakle: Czerwony Kapturek i Wędrówki Stasia. Ponadto dwa razy spotkały się z instruktorką zajęć teatralnych z BCK panią Dorotą Herman.       (J. Dolla_Morawiak)

 

Sprawozdanie z realizacji projektu Aktywny Kreatywny Maluch – muzykoterapia.

             Projekt Aktywny Kreatywny Maluch prowadzony był w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. W ramach projektu prowadzone były zajęcia m.in. muzykoterapii.

            Program zajęć rytmiczno – ruchowych oraz muzykoterapii realizowany w ramach projektu zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno – zdrowotnej. Treści programowe dostosowane były do wieku oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Podstawowymi założeniami programu było rozbudzanie u dzieci zamiłowania do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej oraz umiejętności uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiazaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno – ruchowe miały przyczynić się do wykształcenia u dzieci zamiłowania do muzyki, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

            Cele szczegółowe programu zakładały kształcenie podstawowych zdolności muzycznych, rozwijanie słuchu muzycznego, zdolności motorycznych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi, umiejętności tanecznych. Zawarte były w tematyce zajęć t.j. Zabawy integrujące; Deszczowe dźwięki; Aktywne muzykowanie; Najpiękniejsze kolędy; Muzyka najlepszy lek na duszę; Dzień Babci i Dziadka; Tworzymy muzykę; Bawimy się ruchem i rytmem; Zabawy na wiosennej łące.

            W efekcie prowadzonych zajęć dzieci rozpoznają dźwięki krótkie i dłuższe, recytują rytmicznie proste teksty, śpiewają poznane piosenki, znają i wykonują proste układy taneczne, interpretują ruchowo treści piosenek, reagują ruchem na zmianę miary taktu, reagują ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie, rozpoznają nastrój w muzyce, wystukują proste układy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych, potrafią współpracować w zespole.

            W ramach projektu Aktywny Kreatywny Maluch placówka została doposażona w pomoce dydaktyczne tj . Tablica interaktywna oraz płyty CD z muzyką i zabawami słowno –muzycznymi, m.in. „Bajki terapeutyczne dla najmłodszych”, „Bajki o emocjach dla najmłodszych”, „Przytulanki”, „Odpocznijmy Ty i Ja”, „Sensorycznie wszystko gra”, „Nasze muzyczne przedszkole”.(M.Duszenko)

ZDROWO JEM - WIĘCEJ WIEM

   Przez cały ubiegły rok szkolny część dzieci z naszego przedszkola brało udział w VIII edycji ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej  "Zdrowo jem więcej wiem" .

Z wielką dumą informujemy , że pomimo tego, iż do rywalizacji przystąpiło około 1500 placówek z całej Polski, nam udało się zdobyć 9 miejsce  w klasyfikacji GRAND PRIKS .
W realizację projektu zaangażowały się się nie tylko dzieci, ale także rodzice wykonując ze swoimi pociechami liczne zadania podkreślające znaczenie zdrowego odżywiania oraz zachęcające do aktywności fizycznej.
Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.(J.Grudzińska)

       Innowacja pedagogiczna - ŚWIAT WOKÓŁ NAS

 

       W obecnym roku szkolnym od września w każdej grupie wiekowej wdrażania jest innowacja pedagogiczna pt. " Świat wokół nas". Autorkami innowacji są nauczycielki naszego przedszkola : Magdalena Piskorska, Joanna Dolla-Morawiak, Marzena Duszeńko, Izabela Gawlas. Innowacja ma na celu rozwijanie u dzieci kompetencji społecznych czyli umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, zdolności empatii, rozumienia własnych emocji...
M. Piskorska, M. Duszeńko i J. Dolla- Morawiak przygotowały radę szkoleniową dla pozostałych nauczycieli, której tematem były " Zabawy i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne u dzieci". Na początku pokazały krótką prezentację teoretyczną nt. inteligencji interpersonalnej. Nastepnie  zaprezentowały kilkanaście prostych zabaw, które można wykorzystać w grupie przedszkolnej codziennie, a które pomagają w rozwoju w/w kompetencji.  M. Duszeńko

 

 

 PROJEKT AKTYWNY KREATYWNY MALUCH

We wrześniu rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu realizację programu „Aktywny Kreatywny Maluch”. Między innymi dzieci uczestniczą w zajęciach teatralnych.

 Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuję naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji, na przykład: w śpiewie, mowie, geście, ruchu.

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.

   Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy. Daje dzieciom wiele satysfakcji.

 Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.

   Dziecko w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się z przedstawionymi przez siebie postaciami, przeżywa i wczuwa się w sytuację bohatera, uczestniczy w jego przygodach, smutkach i radościach.  (Joanna Dolla- Morawiak)

 

      Wprowadzenie nauki języków obcych w przedszkolu jest niezbędnym i nieodłącznym elementem procesu kształcenia i wychowania małych dzieci. Dlatego też przedszkolaki mają możliwość uczestniczyć dodatkowo w zajęciach z zakresu języka angielskiego realizowanych w ramach projektu  Aktywny Kreatywny Maluch przez Izabelę Gawlas. Cel główny projektu sprowadza się do rozwijania umiejętności językowych dzieci, poprzez uczestnictwo w zabawach słowno- ruchowych.  A aktywne uczestnictwo w zajęciach pozytywnie wpływa na ogólny ich rozwój, pobudza je do myślenia, działania, ekspresji i samodzielności. Kształtuje umiejętność pracy w grupie, parze. Rozwija świadomość kulturową poprze otwartość na odmienność. Wzbogaca o dodatkowe doświadczenia, rozszerza zainteresowania. Małe dzieci ucząc się języka angielskiego początkowo osłuchują się z brzmieniem nowych słów, uczą się je rozumieć, a następnie komunikować za ich pomocą. Istotną rolę w procesie kształcenia odgrywa postawa nauczyciela, który poprzez chwalenie, zachęcanie i nagradzanie dzieci dodaje im pewności do podejmowania nowych działań.
 Tematyka zajęć:
1. Przywitanie, pożegnanie: Hallo, Good Morning, Goodbay
2. Przedstawianie się: My name is…
3. Pozdrawianie: How are you?
4. Moja rodzina: My family.
5. Moje zabawki: My favourite toys..
6. Kolory: Colors
7. Liczebniki 1-10: Numbers 1-10
8. Części ciała: My body
9. Części garderoby: Clothes
10. Pożywienie: Food
11. Święta i tradycje: Christmas , Easter, Halloween,
12. Pory roku: Seasons
13. Pogoda: The weahter
14. Miejsca (park, ogród), Place
15. Czas wolny, wakacje: Holiday
16. Zwierzęta domowe: Animals on the farm
17. Zwierzęta dzikie: Animals on the Zoo (Izabela Gawlas).

           W roku szkolnym 2016/17 nasze przedszkole bierze udzial w programie "Kubusiowi przyjaciele natury". Od października 2016 do czerwca 2017r. realizujemy program edukacyjny poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. 

      Natura jest piekna, zachwyca nas na każdym kroku. Wszyscy dostrzegamy to piekno i chcemy się nim dzielić. Zdajemy sobie spawę, że rozwój cywilizacji, zanieczyszczenie środowiska ma na przyrodę zgubny wpływ. Uczymy się o nią dbać każdego dnia; oszczędzając wodę, segregując śmieci, sadząc rośliny w naszych ogrodach. Tego szacuku do natury i jej darów uczymy dzieci od najmłodszych lat. Uczymu dzieci ekologii, podstaw zdrowego odżywiania, ochrony otaczającego nas środowiska, szacunku dla roślin i zwierząt, aktywnego spędzania czasu oraz podstaw recyklingu. (M.P)